Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt

  • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu, Karty Podatkowej

  • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT

  • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych, Wartości Niematerialnych i Prawnych, Tabeli Amortyzacyjnych

  • Archiwizacja i zabezpieczenie danych księgowych

  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

  • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, a także ich elektroniczna wysyłka

  • Reprezentacja Klienta przed właściwymi organami.