Księgi Handlowe:

  • Prowadzenie na podstawie dowodów źródłowych ksiąg handlowych (dziennik. księga główna oraz księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald)

  • Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku VAT

  • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych , Tabeli Amortyzacyjnych , wyposażenia oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych.

  • Archiwizacje i zabezpieczenie danych księgowych

  • Sporządzanie rocznych, śródrocznych sprawozdań finansowych

  • Sporządzanie zeznań podatkowych

  • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, a także ich wysyłka drogą elektroniczną.

  • Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, Intrastat

  • Reprezentacja klienta przed właściwymi Urzędami.