Księgi Handlowe

Księgi Handlowe:

  • Prowadzenie na podstawie dowodów źródłowych ksiąg handlowych (dziennik. księga główna oraz księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald)
  • Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku VAT
  • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych , Tabeli Amortyzacyjnych , wyposażenia oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych.
  • Archiwizacje i zabezpieczenie danych księgowych
  • Sporządzanie rocznych, śródrocznych sprawozdań finansowych
  • Sporządzanie zeznań podatkowych
  • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, a także ich wysyłka drogą elektroniczną.
  • Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, Intrastat
  • Reprezentacja klienta przed właściwymi Urzędami.